27.3 C
Dili
Friday, 14 June 2024
spot_img

SEREMONIA INAGURASAUN  INTERNATIONAL QUESADHIP RUAK SCHOOL-IQRS

Dili 6 Janeiru 2024 (RCC) Fundasaun Ruak Halo Seremonia Inagurasaun Ba Eskola, International Quesadhip Ruak  School- Iqrs, Hodi Tau Matan Ba Sira Ne’ebé Mak Kbi’it Laek Atu Formasaun Ba Labarik Sira.

Iha entrevista fundador fundasaun Ruak, Eis Presidente no mos Primeiru Ministru Taur matan ruak hateten eskola ne’e sei iha formasaun lian Korea ho Japaun, no agora loke eskola Quesadhip hodi tau matan ba labarik sira, iha eskola ne’e sei uza lian lima hanesan, Inglesh, Mandarin, Japaun, Korea, no Portugues.

“Iha atividade rua mak kultural ho sosial, possibildade  liu-liu tau matan ba sira ne’ebé mak kbi’it laek, no iha formasaun exstra kurikuler ba oan sira iha taibessi no kolmera, formasaun ne’e iha lian, Korea, Japaun, dadaun ne’e ami loke eskola ne’e Quesadhip Ruak ida ne’e eskola internasional iha eskola ne’e uza lian, englesh, mandarin, japaun, korea, portugues, multicultural”.Dehan Fundador Eis Presidente no mos Primeiru MinistruTaur matan ruak.

 Fundador ne’e agresenta liu tan katak eskola ne’e iha sala ne’ebé mak akumula estudante hamutuk atus ida(100) maibe eskola registu estudante agora dadaun hamutuk 110 entaun eskola iha lokraik ho dadersan, iha futuru  fundasaun sei esforsu di’ak liu tan atu nune’e bele kompleta meta ne’ebé mak iha.

Eskola ne’e iha sala rua naton ba labarik atus ida (100) maibé inan aman barak hakarak lori sira nia oan  tama iha eskola ne’e eskola registu estudante hamutuk atu ida sanulu (110) katak lima nulu resin lima eskola iha dader, limanulu resin lima sei eskola iha lokraik, iha ne’e eskola hahu husi pre-premario / TK nomos iha premario / SD ba oin ami sei esforsu hodi dezenvolve di’ak liu tan atu nune’e kada tinan aumenta tan estudante, ami nia meta hakarak iha tinan haat estudante tenki to’o rihun ida atus rua (1200) hahu husi pre-premario to ensino sekundariu, tanba setor edukasaun ne’e importante” Deklara eis Presidente Taur matan ruak.

Iha tempu badak mak sei hahu tama eskola tanba fundador seidauk ko’alia ho diretor da eskola, iha prinsipiu fundasaun Ruak loke eskola ne’e to’o de’it iha ensinu sekundariu atu loke universidade maibé labele tanba universidade iha Timor-leste barak ona iha biban ne’e mós fundador ne’e hanesan eix primeiru ministru fo mensajen ba joven sira, tenki kria paz no amizade iha ita nia rain  nune’e kontribui ba dezenvolvimentu.

Jornalista : Leo Alves

Editor : Luhamutu

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

ARKIVU.
RCC.