26.9 C
Dili
Friday, 14 June 2024
spot_img

DESISAUN NE’EBE MINISTRA EDUKASAUN FOTI  HANESAN NEGA PROFESSOR/A SIRA NIAN DIDIKASAUN DURANTE TINAN NARUK NIA LARAN

Dili 22 De Janeiru 2024 (2024) Manorin Nain Kompostu Husi Reklamante No Kontratadu Inklui Movimento Sira Halao Asaun Demostrasaun Hasoru Ministra Edukasaun, Iha Jardim Habiebie Bidau Santana

Iha entrevista ho portavoz Agostinho Pinto hataten sente laran triste  oituan relasiona ho karta pedidu ba komandu jeral, fo ona orientasaun iha sesta feira ne’e, sira bolu tiha ami atu halo manifestasaun lao ain husi rotunda, centro Convençoes dili, husi saudozo fransisco Xavier do amaral nian, ba to’o edukasaun vila verde, tun fali mai jardin 5 de maio derepente de’it sira muda fali ami, tamba jogada politika ema bo’ot sira nian, no seguransa sira hakarak asegura liu ema politika sira,  husik povu ki’ik ne’ebe terus tiha ona,  politiku sira hakarak mai tan iha loron manas laran.

ami hanoin ministra  edukasaun labele dehan solusaun laiha nia tenke iha solusaun se nia lider ida, nia tenke hakotu problema ida tamba ida ne’e, la’os baibain ba professor sira ne’ebe hala’o tiha sira nia knar, tamba ne’e laiha solusaun ami fo tempu ba sira atu halo dialogo,  lakoi halo dialogo ho ami professor/a, entaun ami organiza masa apoio ho assosiasaun manorin nain sira, no mos sociedade civil sira, ami sei halo asaun  ne’ebe forte no maka’as liu iha dili laran, no lapresisa atu muda tan ami manifestantes sira ba iha tasi tolu, tamba halo manifetasaun ne’e mos preve iha konstituisaun RDTL, ami hanoin povu doben sira ne’e mos komprende, tamba kna’ar ne’ebe ami halo loro-loron hamutuk ho povu nia oan sira. laiha razaun atu  muda husi dili laran,tamba ami la’os ema kriminoso ga bandalismu, , ami professor/a sira ne’e organizadu no hetan apoiu husi movimentu sosiedade sira atu kordenadu tamba ne’e ami garante seguransa ba sira, tan ne’e ami sei la ba tasi tolu, ne’e duni ami sei halo iha sidade ho nune’e ema bo’ot no ukun nain sira bele hatene no rona problema ka prekupasaun ne’ebe ami hasoru agora.

 Asaun ohin ne’e asaun kontinuasaun ba asaun sira ne’ebe akontese iha loron 15 loron 17 no loron hirak ne’ebe antes ami halo desde dia 29 de novembro to’o mai 18 de dezembro ami kontinua iha tinan kotuk ne’eba, no ohin ne’e  ami foin inisiu luta ne’e katak ami sei mantein ami nia pozisaun to’o hetan sussesu kuandu sira la rekonhese ami nia dedikasaun servisu ne’ebe voluntario tinan sanulu ba kotuk, mak ami nafatin mantein pozisaun katak sira tenke rekonhese ami tuir dekreto lei ne’ebe promulga tiha ona husi ita nia presidente da republika

Iha sorin seluk hatutan mos husi professor Rosa Francisca Afonso hatete ami nafatin halo manifestasaun ida ne’e, tanba ami la konkorda ho desizaun ne’ebe ministra edukasaun foti mai ami sira halao manisfestasaun ne’e, lakonkorda tamba tinan sanulu liu ne’e, ami oferese ona ami nia tempu tomak, hodi hanorin nudar voluntir iha eskola, no iha tinan 2022 mak ami foin asina kontratu ho governu, ami la hatene tamba saida mak ministra edukasaun bele deside no hakotu fila fali ami nia kontaru sira ne’ebe mak  iha ona. Se ministra edukasaun mak mantein ho nia desisaun nafatin, ami mos kontinua liu husi eskada ba eskada atu kontinua lao ba oin no saida mak ami nia portavoz diside.

Hatutan mos husi kommando pntl  Orlando Gomes  Ohin atividade profesores sira halo manifestasaun, sira halo manifetasaun ne’e bazeia ba iha artigo 10 sira hato’o sira nia avizu previu mai iha komando no halo kordenasaun  tekniku ho sira, depois ohin loron sira bele realiza sira nia manifestasaun, liu husi pedidu ne’e hato’o mai komandu, sira uza loron ohin nian, los duni  manisfestasaun ne’ebe maka sira hala’o bazeia ba lei manifestasaun  nian iha numeru 1/2006 iha artigo 3 direitu ba sira atu halo manifestasaun,  maibe iha mos artigo 5 bandu ba sira atu halo manifestasaun iha fatin publiku sira, orgaun soberano sira, portu sira ne’e tamba  tenke dook husi 100 metros entaun ita hare katak jardin 5 de maio fatin publiku depois besik mos ho portu dili, entaun ita la bele autoriza sira iha Fatin ne’eba no ita bele muda fali sira mai iha fatin Bj Habibie, tamba fatin ne’e luan no sira bele hato’o sira nia manifestasaun.

Jornalista : Mika/Sergio

Editor : Luhamutu

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

ARKIVU.
RCC.