26.2 C
Dili
Thursday, 20 June 2024
spot_img

 Core Group Transparency Fo Formasaun Ba Autoridade Lokal Iha Suku  Comoro Kona-Ba Mudansa Klimátika Iha Rai-Laran 

Dili, 13 Fevereiru, 2024 (RCC) Core Group Transparency Servisu Hamutuk Ho Ajensia Wordsap Ba Iha Programa Finansiamentu Fundu Klimátika Hodi Fo Formasaun Ba Komunidade Sira Iha Suco Comoro Kona-Ba Mudansa Klimátika Iha Rai Laran.

 Iha Entrevista Ho Jestor Programa Core Group Transparency Laurentino Alves Hateten Hanesan Organizasaun  No Rede Sosiedade Sivil Nian Ne’ebe Maka Sentru Chega Formandu Husi Organizasaun Sosiedade Sivil Hotu Iha Timor Laran Tomak Hanesan, Organizasaun Luta hamutuk, lao hamutuk, yayasan hak, mata dalan institute, no inklui organizasaun balun tan.

  “Core Group Transparency hanesan organizasaun rede sosiedade sivil nian ne’ebe mak sentru chega formandu husi organizasaun sosiedade sivil hotu iha timor laran tomak hanesan, organizasaun luta hamutuk, lao hamutuk, yayasan hak, mata dalan institute, no inklui organizasaun balun  no forum transparansia nia atividade principal maka tau matan ba iha ezekusaun orsamentu estadu, no mos jestaun investimentu do fundu petroliferu, relasiona ho atividade ne’ebe maka ohin loron group transparansia hala’o liu husi relasaun servisu hamutuk ho ajensia wordsap ba iha programa finansiamentu fundu klimátika, fundu klimátika ne’e hanesan fundu ida ne’ebe mak organizasaun internasional sira koloka atu bele lori apoiu ba iha servisu ba programa prevensaun mudansa ba klimátika. ami ofrese duni tamba kauza husi asaun sira ne’ebe negativu no ladun fo nia benefisiu no asaun positivu iha konseitu ba dezemvolvimentu, kauza ne’e rasik mai husi dezastre  naturais sira, tamba ne’e mak liu husi atividade formasaun hanesan  ne’e, bele muda ema nia pensamentu ka hanoin, hodi tau ona prioridade katak prevensaun ba ita nia rezidensia no husi risku dezastre naturais sira, maka bele muda ona ema nia hanoin’’ dehan jestor Programa Fundu Klimátika Transparansia iha Sede Suco Comoro.

Jestor Programa Ne’e Mos Hatutan Tan Katak  Programa Ne’e Implementa Iha Tinan 2023 Hahu Husi Fulan Agusto To Fulan Marsu Tinan 2024 Sira Tau Prioridade Ba Suku Ha’at Hanesan Bairo Pite, Becora, Motael, No Mos Comoro, No Haree Ba Programa Ne’e Halo Mudansa Ba Iha Suku Entaun Sei Aplika Mos Ba Iha Munisipiu.

“Ba iha programa ne’e ami hahu implementa iha tinan 2023 hahu iha fulan agusto to fulan marsu 2024, sei tau prioridade ba suku ha’at hanesan Bairo Pite, Becora, Motael,no mos Comoro, suku ha’at ne’e inisiu ba prioridade iha programa ne’ebe sei hala’o, ami mos iha parseiru sira husi Parlamentu Foinsa’e Timor-Leste, sira nia asaun mos ba prevensaun dezastre naturais liu husi halo diskusaun ba joventude sira, no core group transparancy tau ona iha prioridade katak depois husi asaun ne’ebe halo ne’e fo vantagem di’ak ba suku ne’ebe ita halo ona atividade sira, konserteja ita mos iha planu atu halo iha munisipiu sira tamba bainhira atividade ne’e ita atribui to’o iha munisipiu bele enkoraza ita nia komunidade sira no mos autoridade lokal husi ekipa munisipiu sira hodi bele sai ezemplar ba iha nia komunidade no sai inisiador hodi halo kampaña ba oinsa halo prenvensaun ba risku dezastre naturais iha sira nia hela fatin, Jestor programa  ne’e mos husu ba komunidade sira hotu tenke iha asaun no hanoin ida ne’ebe diak hodi lori lixu ba tau iha nia fatin no hamoos ambiente, atu nune’e bainhira akontesimentu udan ita sei do’ok husi dezastre naturais.’’ nia hakotu

 Iha Sorin Seluk Komunidade Suku Comoro Januario  Filipe Sente Kontente Tebes Tamba Bele Partisipa Ona Formasaun Ne’ebe Importante Hodi Koalia Kona-Ba Mudansa Klimátika  Ne’ebe Mak Akontese Iha Komunidade Tamba Liuhusi Formasaun Sira Hanesan Ne’e Mak Komunidade Sira Bele Hatene No Komprende  Kona-Ba Mudansa Klimátika Iha Rai Laran.

“Hanesan komunidade hau sente kontente tebes tambá ohin loron ha’u bele mai partisipa formasaun ne’e, tambá husi formasaun ida ne’e,bele fahetutan tan ba  komunidade sira  bele komprende no prevene kona-ba mudansa klimátika, hanesan ohin tuir ami aprende katak husi ema nia hahalok mos bele fo impaktu no akontese mudansa klimátika, ne’e duni formasaun husi NGO sira hanesan ne’e importante no diak  tebes, tambá ita bele partilla informasaun ba ita nia komunidade liuliu joventude sira ne’ebe mak la hatene no la komprende, atu nune’e sira bele hatene no komprende hodi prevene ita nia mudansa klimátika ne’e ho di’ak liuhusi servisu hamutuk ho governu.’’ Nia Deklara

 Nia akresenta tan katak maske formasaun ida ne’e ba loron ida de’it maibe nia sente sufsiente tebes tamba bele hatene buat foun hodi bele ba fahe fali ba iha komunidade sira ne’ebe mak seidauk hatene kona-ba saida mak mudansa klimátika, atu sira bele hala’o tuir saida maka hetan husi formasaun ne’e.

Jornalista : Sergio Borges

Editor luhamutu

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

ARKIVU.
RCC.