25.7 C
Dili
Thursday, 20 June 2024
spot_img

Governu Obriga Traballador Halo Juramentu Antes Atu Ba Servisu Iha Australia  Hodi Sustenta Ekonomia Família

Dili 20 Janeiru 2024 (RCC)-Sekretariu Estadu Formasaun Professional Empregu (SEFOPE) Liuhosi Diresaun Nasional Eksterior Empregu (DNEE) Halo Serimonia Despedida Ba Traballadór Timoroan Hamutuk Na’in 60 Hodi Ba Servisu Iha Australia Nomos Assinadeklarasau Ho Família Traballadór.

Representa sekretariu estadu Nelson Carvalho hateten objetivu assina akordu família ho governu ne’e responsabiliza husi traballadór, no husu ba traballadór sira tenki hare’e tuir traballadór tuan sira, no labele halai sai husi sistema bainhira halai sai husi sistema sei taka dalan ba Timor-leste

“Objetivu assina akordu família sira ho governu responsabiliza maka’as mak traballadór sira ne’ebé mak atu ba servisu iha Australia ne’e, ita ba halo kontenti inan, aman sira, ita ohin husik traballadór hamutuk 60 traballadór foun 36 tuan 24, liliu ba traballadór foun sira ita bo’ot sira tenki hare’e tuir sira ne’ebé mak reintegra sira mai tiha ba fali problema mak mosu iha Australia ne’e mak sira ida ne’ebé mak halai sai husi sistema,.Bainhira le’e kompremissu tenki lao tuir tamba ne’e regras juramentu ba ita nia rain katak ha’u sai ba ha’u tenki halo tuir saída mak ko’alia iha juramentu ne’e, envolvimentu joven ba servisu iha Australia iha artemarsiais mos barak,bainhira assina deklarasaun ho governu, agora kedas ita bo’ot sira nia artemarsiais tenki husik rai hela iha uma labele lori ba ema nia nasaun, ita ba buka moris atu hadia ekonomia família”. Dehan Representa Sekretariu estadu iha salaun SEFOPE kaikoli Dili

Nia agresenta família sira labele husu hela de’it osan maibé tenki reza ba traballadór sira, kontenti husu osan maibé hare’e mos sira nia servisu tamba servisu iha risku nia laran, nomos traballadór sira labele mete iha joga no bu’at ne’ebé mak la iha vantajen ba servisu.

Inan aman sira mos hanesan labele kontenti katak ha’u nia oan ba ona, ha’u nia kaben mane, feto ba ona Australia iha fulan oin ha’u hetan ona osan, ita nia hakarak mak ne’e hetan atu hadia família, maibé ita iha dever ida keta haluha reza ba sira tamba traballadór sira servisu makas ka mate mean, kontenti husu osan maibé keta halo orasaun ba sira, ba mos traballadór sira ba iha ne’eba labele mete iha joga no bu’at sira ne’ebé mak la fó vantajen ba ita nia servisu tamba osan mak ita ba soe hela ita nia família maske iha família balun moras maibé pasiénsia ita tenki husik sira iha timor, entaun bu’at hirak ne’e tenki tau iha ulun depois lori ba lo’os, atu nune’e fila mai ho kondisaun ne’ebé mak di’ak depois labele sai hela de’it traballadór maibé tenki sai mos empregadór bainhira halo manejamentu di’ak, ba oin tenki iha komunikasaun di’ak nafatin ho família sira ne’ebé mak ba servisu iha Australia”. Tenik Nia

Traballadór Costodia Auxiliadora Perreira Mousaca senti kontenti tamba bele hetan opotunidade hodi ba servisu iha ema rain, hodi buka osan atu bele sustenta família uma laran

“Ha’u kontenti tebes tamba hanesan mos kolega sira seluk ami aplai hotu maibé ha;u senti kontenti tamba kolega sira seluk la hetan oportunidade, maibé ha’u hetan oportunidade hodi ba servisu iha ema nia rain ida ne’e mak senti orgullu tebes, agora ha’u dezeña restaurante tamba uluk ha’u loke servisu ki’ik ida maibé para iha dalan klaran tamba orsamentu mak la sufisiénte ne’e mak agora koko ba servisu iha rai-li’ur, fiar katak osan ne’ebé mak ha’u iha rai-li’ur bele ajuda ha’u hodi loke restaurante ki’ik ida hodi sustenta família uma laran, nune’e mos ajuda kolega sira seluk ne’ebé mak hanesan ha’u.” Dehan Traballadór iha salaun SEFOPE Kaikoli Dili

Traballadór ne’e subliña sei la halai sai husi sistema tamba bainhira halai sai husi sistema sei fó impaktu ba nasaun,no enkoraja ba feto maluk sira atu aproveita didiak bu’at saída mak iha no lao tuir saida mak ita hakarak, labele depende ba ema seluk maibé tenki esforsu an. 

 “Labele sai husi sistema tuir ha’u nia hanoin ida ne’e di’ak tamba ita hakarak halo bu’at ida ne’ebé mak ajuda ita nia nasaun liuhosi ida ne’e maske dalaruma ida hare’e bu’at sira ne’e vale  maibé tuir lolos bu’at ne’e importante tebes ita mantein nafatin tuir regras disiplina ne’ebé mak tau ona fiar ita laos ajuda de’it ita nia an maibé ba maluk sira ne’ebé mak hetan oportunidade hanesan ita, maluk sira ne’ebé mak halai sai husi sistema senti ida ne’e ho ida-idak nia problema rasik, dalaruma la iha maluk ka família ruma hodi fó ba sira ho bu’at sira ne’ebé mak halo maibé dezisaun ema nian, dalaruma sira hanoin halai sai husi sistema ida ne’e hanesan bu’at ida ne’ebé mak la fó impaktu sira nia an maibé sai husi sistema ne’e impaktu ba nasaun, ha’u hanesan feto klosan ida nafatin enkorajen ba feto maluk sira tenki aproveita didiak saida mak iha ona hodi lao nafatin ba oin”. Nia Hakotu

Jornalista : Leo Alves

Editor       : Luhamutu

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

ARKIVU.
RCC.