26.2 C
Dili
Thursday, 20 June 2024
spot_img

La’o Hamutuk Rezeita Timor-Leste Nia Adezaun Ba Iha Organizasaun Mundial Komersiu

Dili, 27 Fevereiru 2024 (RCC) Institutu Timor-Leste Ba Monitor No Analiza Dezemvolvimentu, La’o Hamutuk Rezeita Timor-Leste Nia Adezaun Ba Iha Organizasaun Mundial Komersiu (WTO Sigla Inglés) Husu Governu Presija Proteje No Promove Mak Ekonomia Rai Laran, Tanbá Iha Loron 26 Fulan Fevereiru 2024 Reprezentante Husi IX Governu, Membru Parlamentu, No Presidente Republika Dadaun Ne’e Iha Abu Dhabi Hodi Partisipa Simeria Organizasaun Mundial Komersiu Ba Dala 13 Hodi Asina Adezaun Timor-Leste Nian.

Iha komunikandu ne’e portavoz La’o Hamutuk Eliziaria Febe Gomes hateten hahu husi tinan 2016 Governu Timor-Leste iha intensaun atu hola parte iha organizasaun mundial komersiu, maibé La’o Hamutuk la konkorda ho adezaun tanbá organizasaun mundial komersiu sei lori risku bo’ot ba timor-leste nia soberania.

  ʺDesde tinan 2016 Governu Timor-Leste iha intensaun atu hola parte iha organizasaun mundial komersiu, maibé La’o Hamutuk la konkorda ho adezaun tanbá organizasaun mundial komersiu sei lori risku bo’ot ba timor-leste nia soberania, no ita hatene timor-leste sei menus liu kontrolu atu regula rasik nia politika ekonomia, membru organizasaun mundial komersiu hotu tenke konkorda ba regulamentu sira liga ba komersiu no investimentu no ita nia lei domestiku sira mos tenke aliña ho regulamentu organizasaun mundial komersiu nian, mesmu organizasaun mundial komersiu rasik dehan promove merkadu livre ne’e sei fó benefisiu ba nasaun membru hotu, realidade dominasaun ba iha komersiu livre sei favoravel de’it ba ema riku sira,nasaun bo’ot no kompañia bo’ot sira ne’ebé durante ne’e regula no domina komersiu no investimentu mundial ida ne’e sei haterus interése ba ema hotu,negosiu no sira no governasaun sira iha parte sul global liu-liu negosiu ki’ik sira sei susar liu atu kompete ho kompañia husi nasaun riku sira, no limita abilidade ba nasaun kiak sira atu haforsa sira nia ekonomia rai-laran no setor produtivu sira hanesan agrikultura,manifaktura no turismu.’’ nia akresenta.

 Membru sosiedade sivil ne’e mos hatutan tan katak Timor-Leste kontinua depedensia maka’as ba importasaun ai-han no sasan sira kuaze tokon atus sia (900) kompara ho ita nia esportasaun sasan naun petroliferu tokon tolu nulu (30) de’it kada tinan ida ne’e hatudu difisiensia bo’ot tebes atu Timor-Leste bele sai nasaun kompetitivu iha nivel merkadu livre.

 ʺhare ba situasaun no realidade hirak ne’e liu husi relasaun publiku  internasionál ne’ebe governu timor-leste trasa ona hodi fiar-an hodi fiar an katak ida ne’e sei reforsa ba ekonomia reziliente,kompetitivu no sustentavel, ami hanoin katak  ne’e presija realistiku uituan bainhira foti desizaun bo’ot ne’ebe bele sakrifika nasaun no povu ida ne’e, liu-liu hare ba esperensia sira ne’ebe ohin mensiona, realidade maioria husi kresimentu GDP laos mina hahu kedas indepedensia aas tambá gastu estadu nian ne’ebe bo’ot iha konstrusaun no administrasaun publiku sira, setor seluk hanesan telekomunikasaun, retallu, ospitalidade, propriedade no transporte sira tun sa’e de’it, maibé setor produtivu sira liu-liu agrikultura ne’ebé kontinua la hatudu mudansa signifikativu desde 2002, hanesan rezultadu mak menus produtividade domestika nian, timor-leste kontinua depedensia makas ba importasaun ai-han no sasan sira ho kuaze osan tokon 900 kompara ho ita nia esportasaun sasan naun petrolifero ho osan tokon 30 de’it kada tinan kondisaun ida ne’e hatudu defisiensia bo’ot tebés  atu timor-leste bele sai nasaun kompetitivi iha nivel merkadu livre, tamba ne’e duke adezaun ba organizasaun mundial komersiu ho esperansa atu esporta produtu ne’ebe realidade sei minimu tebés, di’ak liu timor-leste presiza dezemvolve mak oinsa atu hakbi’it kapasidade produtivu sira liu husi redus depedensia sira ba importasaun no hanoin ona oinsa investe ba produsaun lokál ne’ebé responde ba nesesidade povu nian, liu-liu iha agrikultura ne’ebé esensiál tebes ba moris loron-loron ba komunidade sira iha aréa rurál, aleinde rezolve seguransa ai-han, rendimentu uma kain no hadiak mos nutrisaun uma kain idak-idak nianʺ nia hakotu

Membru lao hamutuk ne’e mos rekomenda ba IX Governu no Parlamentu Nasional atu fo prioridade no apoiu ba  rekursu finanseiru hodi reforsa setor edukasaun, atu produs rekursu umanu  ne’ebé di’ak no preparadu atu tama iha kampu de servisu iha rai laran, problema mal nultrisaun (stunting) ne’ebé sei aas iha rai-laran, fo prioridade ba hadia rekursu bee mos, saneamentu no infrastrutura baziku ne’ebé di’ak no sustentavel ba povu, hadi’ak merkadu sira iha dili laran no munisipiu hotu ho standar ne’ebé di’ak no ajuda vendedór ki’ik sira atu iha fatin seguru no dignu hodi hala’o ekonomia loron-loron, kontinua investe ba setor produtivu sira atu iha produsaun ai-han di’ak no sustentavel ba konsumu no mos ba merkadu, realiza diskusaun kle’an no nakloke ho entidade hotu, sosiedade sivil no publiku antes foti asaun ida ne’ebé ikus liu sei hatodan mos ba povu ki’ik sira atu la sakrifika ba futuru nasaun Timor-Leste nian.

Jornalista: Sergio Borges

Editor:  luhamutu

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

ARKIVU.
RCC.