25.7 C
Dili
Thursday, 20 June 2024
spot_img

Suku 5 Iha Munisipiu Baucau Husu MOP Hari Lalais Moru Protesaun Ba Natar no Kanal  Be’e  Ne’ebe Mota Sobu

Dili, 18 Marsu 2024 (RCC)_Postu Administrativu Baucau vila, suku Buibau, Samalari, Buruma, Tirilolo no Seisal munisipiu Baucau, sira nia natar kuaze hektares 25 maka mota sobu tanba ne’e husu ba Ministeriu Obras Publiku  (MOP) atu bele  hari’i  fila fali moru protesaun ba natar  no kanal  be’e ne’ebe mota  sobu hodi nune’e sira bele halai natar

Reprejentate povu  iha fukun parlamentu Nasionál Bankada CNRT Deputada Cedelizia Faria  Dos Santos hateten, nia atu hatutan de’it preokupasaun populasaun sira  husi Baucau,  mensajen ba nia katak  mota  sobu sira nia natar no kanal Be’e,  maibé husi parte Governu sedauk tau atensaun.

“Maske hau laos husi Baucau maibe dadersan ne’e hau konfirma   ho  hau nia vice Prezidente komisaun C tanba reprezentante povu ita mos  la’os  hare’e  husi munisipiu ida deit, tanba ne’e maka hau hakarak hatutan de’it perkupasaun husi munisipiu Baucau nian ne’ebe maka hau simu mensajem husi ita nia populasaun sira liga ho natar ne’ebe destaka iha Buibau, Samalari ninian no benefisiariu sira la’os mai husi suku ida ne’e deit, maibe mai husi suku lima maka hanesan, Buibau, Samalari, Buruma, Trilolo no Seisal ne’ebe maka asesu ba be’e  mai husi natar, maibe natar ne’ebe maka liu husi suku ne’eba hetan destroisaun husi mota, tanba ne’e maka populasaun husu ba Ministeriu  Obras  Publiku (MOP) atu bele hari’i fila fali moru protesaun ba mota sira ne’e atu bele proteje be’e hodi be’e sira ne’e bele halai fali ba sira nia natar hodi nune’e sira bele halai natar ” deputada Cedelizia Faria  Dos Santos  hato’o kestaun ne’e liu husi plenaria iha Segunda feira nee, 18 Marsu 2024.

Deputada  ne’e hatutan, Dezastre  husi  natureza ne’e  akontese iha suku Buibau, Samalari, Buruma, Tirilolo no Seisal, sira nia  natar kuaze 25 hekaters, benefisiariu sira ne’e  presiza tebes Governu nia atuasaun hodi nune’e sira bele kontinua sira nia atividade halai natar. 

Nia dehan, komunidade sira mós  hateten  hatama tiha ona  proposta ba Ministériu Obras Públiku (MOP) no  ekipa tekniku  tun  ona ba fatin  refere hodi  indentifika, maibé to’o agora paradu,  la hatene nia andamentu to’o ona iha ne’ebé tanba ne’e  nia husu MOP  atu  tau atensaun ba asuntu ne’e  ho lalais.

Hatan  ba apresiasaun ne’e Vise  Ministru Asuntu Parlamentár Aderito Hugo da Costa hatete, kona ba prokupasaun  husi popuplasaun Baucau, nia sei hato’o direita ba parte relevante hodi toma responsabilidade tanba ne’e  labele hatan resposta ba direita, maibé  enkamina ba  kada ministériu relvante sira  hodi halo atuasaun komforme ba sira nia atividade, hakotu Hugo.

Jornalista : Tonia Neto

Editor : Luhamutu

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

ARKIVU.
RCC.