26.2 C
Dili
Thursday, 20 June 2024
spot_img

PM  Hala’o Enkotru Regular ho PR Sei Hasai  Rezolusaun Hodi Suspende  Atividade Gam no Gar

Dili, 21 Marsu 2024 (RCC)_ Primeiru Ministru (PM) Kay Rala Xanana  Gusmão hala’o enkotru regular ho Prezidente Republika Jose Ramos Horta hateten governu sei hasai rezolusaun hodi suspende  atividade (Grupo Arte Marsiais (GAM)  no Grupo Arte Rituais (GAR)  atu nune’e grupu hotu-hotu bele kontroladu.

Iha intervista ho Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão hafoin remata enkotru ho Prezidente Republika Jose Ramos Horta iha Palacio Prezidensial Bairo Pite Dili  iha kinta -feira ne’e haktuir ba jornalista sira  Governu sei hasai rezolusaun hodi suspende nafatin atividade GAM no GAR atu grupu hotu-hotu bele kontrolla nia ema sira ho di’ak, hodi  nune’e membru sira  bele halo no hatene tuir regra sira no kria hanoin foun hodi prepara tuir kompetisaun sira ne’ebe governu kria, informa Xanana.

“Maibe situasaun ida ne’ebé governu fó apresia  mak ba situasaun ne’ebé hakmatek tanba ne’e ho suspende atividade arte marsiais nian ne’ebé iha Apríl ne’e atinji fulan neen ona, maibé ohin dadersan tuku 4 madrugada grupu arte marsiais balun ba iha Portu Dili ba atake malu iha ne’eba no polísia kaer tiha ona tanba ne’e  horsehik iha Konsellu Ministru  ami ko’alia kona-ba ida ne’e no ko’alia to’o KRAM  tanba ne’e Ministériu Interiór   no  husi grupu hotu-hotu sente kontente tanba hasai rezolusaun atu suspende arte marsiais. Maibé hare’e ba katak barak la konsege iha kontrollu ba membru sira no fatin ba treinamentu ka ranting iha fatin-fatin no susar atu kontrolla ho ida ne’e mak iha Konsellu Ministru horsehik ami kontinua nafatin suspende fulan neen tan  hodi grupu hotu-hotu bele iha kontrollu ba sira nia membru hotu-hotu liuliu ba fatin ne’ebé sira halo treinu ne’e tenke kontrollu hotu  sei la’e mosu buat ruma dehan ne’e ami la hatene tanba ne’e la’ós fatin sira ne’ebé ami kontrola, hateten Xanana.”

Tanba ne’e ko’alia nafatin ho arte marsiais sira katak bainhira la akontese ona  buat ida durante periódu suspensaun antes Novembru maka  governu sei halo atividade kompeténsia ba sira hodi muda tiha hanoin kona-ba arte marsial ne’ebé atu oho malu ka fahe malu ba modalidade desportu nian atu nune’e  se  lori benéfisiu fíziku hodi nune’e bele kontribui ba paz no hakmatek, hakotu  Xanana.

Jornalista : Tonia Neto

Editor : luhamutu

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

ARKIVU.
RCC.