25.7 C
Dili
Thursday, 20 June 2024
spot_img

Mae ho Pdhj Asina Nota Entendimentu Hodi Hala’o Koperasaun Servisu  ba Iha Suku Sira

Dili, 04 abril 2024 (RCC) Ministeriu Administrasaun Estatal ho Providoria Direirus Humanus no Justisa Asina Nota Entendimentu Hodi Halo Koperasaun Servisu haree ba suku nian iha timor -laran tomak.

Iha Diskursu Ministru Administrasaun Estatal Tomas Cabral Hateten Oras Ne’e Dadaun Ministerio Estatal Halo Hela Rekrutamentu Pesoal Hodi Apoiu Suku Hodi Fasilita Servisu Sira.

orgaun suku sira ne’e lideransa komunitariu atributu estadu nian ha’u mos hakarak hato’o ba providor agora dadaun ministerio administrasaun estatal hala’o hela rekrutamentu ba ema na’in ha’at kada suku atu fasailita servisu sira, konaba sekretariu suku, tamba ita iha lei ida, no ita iha dekretu lei ida ba gestaun administrasaun suku ho nune’e sira bele ba hato’o iha providor tamba sa oras ne’e subsidiu ho salariu iha suku oras ne’e seidauk la’o,tmba prosesu rekrutamentu foin mak hala’o, ho formasun ne’e diak tebes tamba suku ho administrasaun suku fahe tia, sekretariu suku nia hola parte de’it iha sekretariadu katak jere xefe suku jere mos administrasaun nian iha laran, ita mos iha ofisial ida ba los finansas, ida ba administrasaun, no ita iha mos ofisial ida ba asuntu sosiais, tamba  foin dadauk ne’e ami halo rekapturasaun ida ita numeru ba populasaun ne’e 1.3 ne’e dadus estatistiku ne’ebe iha suku mos seidauk atualiza, tamba ne’e iha sensus oin seluk iha prediksaun publiku oin seluk ida ne’e presija administrasaun ida diak,tamba atu iha governasaun ida di’ak nia tenke hatene nia populasaun los ne’e hira” dehan ministru iha salaun Vip MAE nian.     

Membru Governu Ne’e Mos Akresenta Tan Katak Intensaun Ba Rekrutamentu Pesoal Sira Ne’e Atu Hetan Kualidade Hodi Hala’o Servisu La’os Kuantidade, no la taka dalan mos ba feto maluk sira ne’ebe iha kapasidade diak.

providoria mos ohin iha ona memorandu ida ohin atu asina kontratu ida hodi halo prestasaun ba formasaun no kontrolu ba admnistrasaun ida tan mak halo rekrutamentu ne’e, tamba iha asuntu rua iha rekrutamentu ne’e mak ita tenke konsidera,dekretu lei dehan katak livre disponovel ba xefe suku sira, mais lei dehan fali rekrutadu,entaun lei mak bo’ot liu dekretu lei ida ne’e tenke obdese, intensaun ita nian ba rekrutamentu ida ne’e hodi hetan pesoal ne’ebe kualidade la’os kuantidade tamba ita presija kualidade ne’e duni la taka dalan mos ba ita nia feto maluk sira ne’ebe iha kapasidade di’ak, no hau agrdese tebes ba asina akordu ida ne’e tamba iha suku aproveita formasaun,iha asuntu sosiais ne’e ita tenke iha buat ida lolos, hanesan evita autoridade sira halo atividade politiku,asuntu sosiais ida mak ita haree kona-ba populasaun ne’ebe moris ladun diak tenke tau atensaun, tamba ne’e mak kria diresaun ida ne’e hodi identifika tamba saida mak ita iha nafatin vulneravel, tamba ita laiha dokumentu identifikasaun,ne’e duni administrasaun finansa ho sekretariadu suku sei hetan formasaun ida ne’ebe bo’ot liu.” Nia informa    

Iha Sorin Seluk Provedor Dos Direitus Humanus no Justisa Virgilio Da Silva Guteres Hateten  Asina Nota Entendimentu Ida Ne’e Importante ho Historiku Tebes Tamba iha Asina Ne’e Pdhj Bele Hala’o Nia Kompetensia Ida Ne’ebe  Uluk La Hala’o.

“Lori providor ho nia estrutura tomak iha laran hakarak hato’o apresiasaun tebes ba ministru ho nia ekipa tomak ne’ebe mak la’o de’it disponibiliza tempu maibe fo mos tempu hodi ohin loron realiza asina nota entendimentu ida ne’e, loron ohin hanesan loron ida importante no historiku tebes ba entidade rua hanesan  MAE ho PDHJ nian ba asina nota memorandu ida nee, ha’u sente historiku tamba husi nota entendimentu ida ne’e PDHJ bele hahu hala’o nia kompetensia ida ne’ebe durante ne’e nunka hala’o, kona-ba formasaun hala’o bebeik maibe kona-ba  providor nia mandatu instituisaun haruka atu halo supervizaun no mos tau atensaun ba politika publika entidade estadu nian, ida ne’e buat ne’ebe ita ladun halo intervensaun ida ne’ebe makas entaun ho akordu nota entendimentu ida ne’e PDHJ hamutuk ho MAE bele kontribui ba oinsa hasa’e konesimentu no kapasidade lider lokal sira hodi sira bele iha konesimentu no iha kpasidade, liuliu iha area sira ne’ebe iha area rezolusaun komflitu, ida ne’e implika katak xefe suku sira tenke iha kapasidade atu halo  mediasaun ba kualker disputa ne’ebe mak mosu iha komunidade, tantu disputa sosial, disputa kona-ba rai ida ne’e mak realidade ita nia komunidade sira hasoru” Da Silva hakotu

Jornlista:Sergio Borges

Editor:Luhamutu    

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

ARKIVU.
RCC.