26.9 C
Dili
Friday, 14 June 2024
spot_img

Auri Ho Tito Deside Sira Nia  A’an Sai Kondutor Hodi Ajuda Familia Uma Laran

Dili, 17 April 2024 (Rcc)-  Aurio Ho Tito Hateten Sai Kondutor  Buka Osan La Fasil Atu  Sustenta Sira Nia Nesesidade Uma Laran

Iha itervista kondutor bemo  06   Aurio fransisco Carmo Soares   hateten kondissaun ekonomia mak obriga  nia tenke  sai kondutor hodi sustenta ba nesesidade loro-loron.

“ Ha’u lori bemo durante tina neen nia laran ona hahu husi   tinan 2018 to’o   agora, no salario ne’ebe ha’u simu kada fulan mak $150 dorales osan ne’ebé ami hetan depende deit ba pasajeiru sira bainhira barak ami hetan to’o     $60 dolar  sei wainhira pasajeiru la dun  iha  entaun ami hetan to’o  $50 dolar. Osan ne’ebe ami estor depende  deit se ami  hetan to’o   60 ami estor ba patraun $25 dolar se bainhira hetan to’o  $50 deit  entaun ami estor $20 deit, tamba osan balun ami uza  hodi ense mina, no agora mós  bemo barak tamba ne’e pasajeiru sira la dun, susar atu hetan osan boot, Salario ne’ebe ami hetan la dun sufisente tamba ami mós  hela iha kos entaun osan balun ami  selu kos  balu ami fo ba ferik sira iha foho no balun ami uza la sufisent,e maibe, ida ne’e mak ami nia forsa, tamba la iha tan dalan seluk hodi buka osan” nia informa

iha sorin seluk kondutor bemo 03 Tito  do Rosario hateten osan ne’ebé nia hetan , maske ema haree osan ne’e ki’ik, maibé, Tito    sente sufisiente tebes ba nia atu uza ba nesesidade lorloron nian.  

Ha’u lori bemo durante tinan  sanulu resin lima ona hahu husi 2008  to’o   agoro no salario ne’ebe  hau hetan kada fulan mak $150.00 dolar osan ne’ebe  hau hetan depende ba  pasajeiru sira, wainhira pasajeiru barak ami  hetan to’o $40 dolar tambá agora kareta mós  barak mina mós  folin  sae loron ida  ami estor makas liu mak  $20 se lae $10 tamba mina foli  karun entaun ami lakon makas liu ba mina , salariu ne’ebe  ami hetan ba hau pesoal senti  sufisenti 

No ami  agradese  tebes tamba ami bele hetan osan , osan ne’ebé hetan  ami uza hodi sustenta familiia uma laran no selu  alin sira nia eskola, rekomendasaun ba joven sira tempo ida agora ne’e tenki buka servisu la bele moe no baruk tamba ita nia moris depende ba ita nia a’an se ita badinas hetan osan se ita baruk ten  la servisu ita sei la hetan osan tempu agora atu buka osan la’ós buka problema buka osan”

Jornalista :Estajiario Augusto Mendonça

Editor : Luhamutu

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

ARKIVU.
RCC.