26.2 C
Dili
Thursday, 20 June 2024
spot_img

Semana Oin Traballadór Nain 58 Sei Aranka Ba Corea do Sul

DILI, 3 MAIO 2024 (RCC) Governu Liu Husi Sekretariu Estadu Ba Formasaun Profesional no Empregu (SEFOPE) ohin hala’o seremonia despedida ba traballadóres 58 ho familia sira iha salaun timor lodge no semana oin traballadóres hirak ne’e sei aranka ba corea do sul hodi hala’o servisu.    

Iha entrevista ho reprezentante sekretariu estadu Ba Formasaun Profesional No Empregu, xefi gabinete Jacinto Ribeiro Dias hateten objetivu hala’o seremonia ida ne’e husi governu  atu hato’o mensajem  ba traballadóres atu mantein disiplina iha fatin servisu iha ema nia rai, tamba ita ba servisu situasaun iha ita nia rai laran, no familia nia situasaun mak haruka ita ba.

“Seremonia ohin loron ita halo ba traballadór hamutuk 58 kompostu husi feto nain rua 2 no mane 56, tamba ne’e husi governu  atu hato’o mensajem  ba sira hodi mantein disiplina iha fatin servisu iha ema nia rai, ita ba servisu  tamba situasaun iha ita nia rai, no familia nia situasaun,  ne’e duni governu liu husi sefope kria mekanismu de jestaun ida ne’e, atu nune’e ita nia timor oan ba servisu, aliende hanesan traballadór sai hanesan mos empregadór iha futuru ba ita nia rai rasik, ita iha dekretu lei ne’ebé ita halo ona kada nasaun ita tenke iha ligasaun ho ita nia traballadór sira bainhira sira  ba servisu, iha ema nia rai tamba sira ba henesan sidadaun timor oan, ne’e duni programa hotu-hotu ne’ebé mak ita hala’o mai hotu husi akordu entre nasaun sira, entaun ne’e ligadu ho ita nia joven sira ba servisu iha ema nia rain, tamba ne’e ita nafatin moris no la’o tuir sistema ho lei sira ne’ebé nasaun sira asina inklui timor leste, ho corea do sul, hahu husi estabelesimentu programa ida ne’e to’o agora, ita iha trballadóres ema rihun lima limanulu resin ha’at ne’ebé mak agora iha ona corea, no ohin ita selebra sira nain limanulu resin walu 58, entaun timor-oan barak mak iha ona corea kompostu husi feto atus ida sanulu (110),  ne’ebé mak servisu iha corea do sul”dehan xefi gabinete iha salaun enkontru timor lodge comoro,dili.

Nia akresenta tan katak traballadóres rihun ida resin mak agora halai sees husi sistema maibe iha hela kontrolu nia laran, no governu kontinua buka dalan tuir sistema protokolu ne’ebé iha, atu nune’e lori sira fila-fali mai timor no balun konsege lori fila ona mai timor.

“agora dadaun sira ne’ebé atu aranka ba ne’e servisu iha fatin rua hanesan iha area fabrika no peskas, kona-ba kontrola sistema ne’e ba dahuluk ita reforsa ita nia asistente adidu sira atu nune’e sira bele kontrola ita nia trballadóres sira iha ne’eba no kontinua nafatin halo komunikasun ba malu, no hakbesik an ba sira atu rona sira nia historia ne’ebé mak iha, alende ne’e iha mos ita nia embaixadór iha corea, no iha mos ita nia timor oan sira ne’ebé iha ne’eba kleur ona, sira mos bele tulun sira ne’ebé mak foin atu ba la hatene situasaun, entau sira fo nafatin imformasaun no moral ba sira atu sira servisu iha ema nia rai tuir sistema ne’ebé iha, sira ne’ebé ohin halo seremonia ida ne’e foun limanulu resin tolu no reentry  nain lima.” nia informa

Iha sorin seluk direktor Diresaun Nasional Emprego Exterior (DNEE) João Correia Pereira hateten dadaun ne’e governu haruka ona traballadóres sira ba servisu iha corea ba tinan ida ne’e ema hamutuk 392 husi hirak ne’e ema nain 50 mak ba mai, ba fali ka reentri ona.

“Iha biban ida ne’e ita iha programa simples ida ne’e atu fo hanoin nafatin ba ita nia traballador sira ne’ebé mak atu ba servisu iha corea, entaun iha ne’e ha’u atu sita de’it relatoriu badak, agora dadaun ita haruka ona traballadóres sira ba servisu iha corea ba tinan ida ne’e ema hamutuk 392 husi hirak ne’e ema nain 50 mak ba mai ba fali hanaran reentri, hau espera ida ne’e numeru bo’ot ona husi fulan janeiru mai to’o marsu, tamba sa’e ona ba 50 husi sira reentri, tamba husi ida jeral ne’e sira sa’e ona to’o   ema 342, signifika tinan ida ne’e estadu haruka ona ita nia traballador sira ba servisu iha corea sae to’o ema 342 ona entaun objetivu prinsipal ohin ita hamutuk iha fatin ida ne’e, ita atu husik hela ita nia traballador sira hamutuk 58 mak atu aranka ba corea iha domingu no segunda, iha hirak ne’e sira iha jeral ne’e 53, no sira reentri ne’e nain lima 5, sira jeral ne’e iha peskas ema nain 15,no fabrika ba etapa  ida ne’e sa’e oituan, sa’e ba numeru 38, ha’u espera ho oportunidade ida ne’e ita bo’ot sira bele hadia vida moris no ekonomia ba futuru ida ne’ebé diak.”  

    Jornalista:    Sergio Borges

        Editor:    Luhamutu   

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

ARKIVU.
RCC.