25.7 C
Dili
Thursday, 20 June 2024
spot_img

Xefe Suku Madohi Hamonu Mata-We’en Ho SEATOU  Nia Programa

Dili, 9 Maio 2024 (RCC)-Bernandino de Cristo Ferreira hanesan xefi suku Madohi hamonu mata-we’en ho Sekretariu Estadu Asuntu Toponomia no Organizasaun Urbana nia programa hanesan kampaña nasionál.

Iha entrevista, xefe suku Bernandino de Cristo Ferreira hateten, , sente triste tamba programa husi governu SEATOU halo evakuasaun ida ne’e hanesan kampaña nasional.

 “Liu husi ita nia governu sekretariu estadu SEATOU, halo programa ida ne’ebé halo indentifikasaun no iha parte seluk mak ha’u triste tamba  evakuasaun ida ne’e, hanesan kampaña nasionál ida no tarde, ida ne’e tristeza liu, signifika, sé karik ita hatene nia obrigasaun no ne’e la’os ha’u ko’alia kona-ba politika ne’e laiha, maibe ha’u hakarak hanesan alterasaun ida mai ita, ita nia komunidade sira mai konsetra iha Dili la’os obrigatoriu, maibe ne’e hanesan nia mai hela iha dili tamba sentimentu, ita bele halo evakuasaun ho kalma, pasensia, liu-liu ho ordem ida ne’ebé mak iha. Tamba  ida ne’e mos sujeitu no tamba saida mak ha’u ko’alia hanesan ne’e, sé ita ko’alia kona-ba konseitu prinsipiu luta libertasaun nasional, liga ba terra livre entaun povu mos livre, no labele hateten de’it mak libertasaun ba patria, maibe, ita kria mos libertasaun ba povu, sé bainhira ligadu ho kontestu ne’ebé mak lolo’os ho ligadu ba libertasaun ba povu ida ne’e mak proviudu ema, no ema ko’alia fasil tebes, maibe, difisil tebes ba ema atu ba iha realidade, kontestu libertasaun povu ne’e responsabiliza mos governu, no governu fo espasu no tempu ba sira no agora dadaun ne’e mak governu uza ninian kompetensia atu dehan hakarak ka lakoi tenke sai, no iha parte ida, ha’u nu’udar xefe suku mos apoiu ba governu ninian mais ha’u nu’udar xefe suku mos krime, no loro-loron ha’u rejistu no ha’u mos hola parte rejistu iha desizaun estadu ninian, no liu-liu ha’u apoiu governu atu hasai ema ne’e maibe, parte ida iha sentimentu ne’e dehan ha’u kontra ona prinsipiu lei konvensaun direitus humanus, ne’ebé Timor-Leste adopta, no bele hasa,i maibe, ho sentimentu hasai  ho dignu tuir prinsipiu ne’ebé mak ita hateten”, Dehan Bernandino.

Xefe suku ne’e akresenta tan katak, durante lidera foin rejistu familia uma kain 300 no sei kontinua agora, parese sei finaliza iha loron rua ka tolu, no registrasaun hotu sei aprezenta ba governu.

“No iha numeru registu durante lidera foin iha familia uma kain 300 no sei kontinua agora, parese sei finaliza iha loron rua ka tolu, tamba ne’e mak rejistrasaun hotu sei aprezenta ba governu, atu estuda, no satisfasaun saida mak sira sei halo ba nia povu ka komunidade sira, ha’u nu’udar lider ida apoiu SEATOU mak presiza hasai duni, maibe, meius ida ne’ebé ita atu hasai mak presiza ho razoável, atu sidadaun garante ninia governu ho nia estadu, no tauk mak asaun ida ne’e bele deskrimina povu nia direitu livre, no haluhan tiha povu nia dignidade, mak bainhira povu nia dignidade monu, ha’u fiar katak estadu nia dignidade sei lakon, pior liu tan mak dignidade governasaun nian. Ita nu’udar lider tanis bainhira implementa planu governu nian, mais ita mos hateten katak lafasil ita atu konsidera ita nia mata-be’en  turuk ba ita nia inan ida nia isin lolon, tamba ita mos iha limitasaun, tan ne’e mak liu-husi ita bo’ot sira atu ko’alia ba governu sentral liu-liu ba governu da IX ida ne’e ,maibe, ita hadia uluk espasu públiku ida ne’e pois mak hare’e fali ba mota laran, tamba sira halo revolusaun ida durante restaurasaun indepedensia timor-leste sai estadu direitu demokratiku ne’ebé hatudu iha konstituisaun republika, no sira mai hela iha mota laran, tasi ibun ne’e sira oferese ona sira nia moris, no fiar katak, ita konsulta ho diak dignifika sira fo tuir prinsipiu ida ne’ebé mak ho justu no metodu ne’ebé mak korektu, ha’u fiar katak povu timor-leste sei tane a’as liu ninia estadu, governu tuir prinsipiu tau ba oin”,  nia hakotu.

Jornalista estajiada: Franciana dos Santos

Editor:   Luhamutu

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

ARKIVU.
RCC.