25.7 C
Dili
Thursday, 20 June 2024
spot_img

Joven Nain 85  Envolve-An Iha Programa Futuru Lider  Asean

Dili, 13 Maio 2024 (RCC) _ Joven Timor oan nain 85 envolve-an iha programa futuru lider ba Asean ho objetivu  atu dezenvolve kapasidade lideransa joven Timor oan sira nian bainhira tama ba iha Asean.

Iha intervista ho Yeni Pereira nudar Nasional Advaisor Vise Ministra ba Asean nian, iha Palacio Prezidensial Bairo Pite Dili haktuir ba jornalista sira katak, objetivu husi programa  futuru liider ba Asean ne’e atu dezenvolve kapasidade joven sira nian iha setor oin-oin hanesan setor privadu, universitariu no mos sosiedade sivil ne’ebe selesiona liu husi intervista ho joven sira ne’ebe mak ho idade husi 23 to’o 37.

“Objetivu husi programa futuru lider ba Asean ne’e Primeiru mak atu dezenvolve kapasidade lideransa joven Timor oan sira nian, no joven sira ne’ebe maka ami nia tarzeitu idade husi 23 to’o  37 entaun husi numeru sira ne’e halo liu husi prosesu komunikasaun ne’ebe maka ami halo liu husi setor oin-oin husi setor privadu,  setor Universidade no mos husi sosiedade sivil liu husi intervista atu asegura katak sira iha kapasidade duni priense kriteria ne’ebe mak ami iha,” dehan Yeni Pereira.

Maibé antes ne’e joven sira iha ema nain 200 mak  tuir programa  refere, maibé  liu selesaun dokumentos no intervista mak nain 100 maibé iha balun  ne’ebe mak rejigna –an no hela mak  nain 85  ne’ebe mai husi setor publiku, bisnis no mos Organizasaun internasional.

Ami iha ema nain  200 maibé  iha inisiu depois liu husi intervista selesaun tuir  kriteria tomak ami hetan ema nain  100 maibé iha ema balun ne’ebe maka rejigna – an tamba ne’e ami iha nain 85 no  husi estudante sira ne’ebe mai husi setor publiku no mos joven sira ne’ebe mak hari’i rasik sira nia bisnis no mos joven balun ne’ebe mak servisu iha Organizasaun internasional,”  katak Yeni Pereira.

Entertantu husi programa ne’e sei hala’o iha rai liur no mos iha rai laran durante tinan ida resin maibé antes ne’e  iha ona workshop ne’ebe foku liu ba setor tolu mak hanesan human development, sustanbilidade  no Ekonomia ne’ebe suporta  husi ONU, IFC no mos Universitariu  Sira.

No Programa Ne’e Ba Iha 13 Mezes Iha Rai Laran No Mos Iha Rai Liur, Maibé Iha Fulan Abril Nia Laran Ami Iha Workshop Ne’ebe Foku Liu Ba Setor Tolu. Mak Hanesan Human Development, Sustanbilidade, Ekonomi Sira Mai Husi Asean No Mos Ita Uliza  Iha Rai Laran Ne’ebe Mai Husi ONU, IFC, No Mos Husi Setor Universidade Sira,” hateten Yeni Pereira.

Aliende ne’e mos joven sira  ne’ebe mak envolve -an iha programa  lider futuru ba Asean ne’e  sei halo viazem ba iha rai liur hanesan  iha  Aziatiku iha fulan ida ne’e  nia laran mak hanesan nasaun Tailandia, Kambodia no Filipina  maibé kada nasaun sei iha ema nain 9 ka 10 mak sei halo viazem, hakotu Yeni Pereira.

Jornalista : Tonia Neto

Editor :  Luhamutu

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

ARKIVU.
RCC.