26.9 C
Dili
Friday, 14 June 2024
spot_img

Manan Keta Haluha Povu Nia Votu

Dili, 13 Maio 2024 (RCC) Lakon Ka Manan Sei La Muda Suku Bebonuk Ba Fatin Seluk, Tamba Ne’e Kandidatu Numeru Sorteu 1 Prontu Simu Realidade.

Iha intervista  Kandidatu  Alfredo da Costa hateten, iha elisaun segundo ronde nia sente orgullu no fo parabens ba STAE no CNE nia servisu ne’ebé bele fó antendementu lais ba iha komunidade sira

“Ba eleisaun ida segunda volta kapas teb-tebes, ita haree iha mudansa, iha primeiru volta mak ita haree tarde oituan, maibé, ba segundu voltu nu’udar kandidatu ha’u orgullu no fó parabens ba STAE no CNE no parabens mós ba meza tamba atendimentu lais, agora foin mak tuku sanulu ho balun, tamba oras remata tuku tolu, oras ne’e daudaun ita haree 50 % komunidade sira iha aldeia 20 de setembru ne’e maioria vota ona, nu’udar kandidatu ohin haree komunidade liuliu aldeia 20 setembru ne’ebé mak ohin loron vota no ba mós iha aldeia metin 2, metin 3 no mós metin 4, ha’u haree komunidade hotu-hotu kontente tebes” informa Alfredo

Nia informa tan katak la  obriga komunidade sira atu vota ba nia maibe vota tuir konsiensia ema ida-idak nia atu nune’e bele lori suku bebonuk ba oin  

“Nu’udar kandidatu númeru sortiu 1 suku Bebonuk nian, durante ha’u nia mini dialogu ba aldeia lima ne’e, ha’u hateten ba komunidade sira katak ba vota tuir konsiesnia, maibé saida mak durante ne’e nain hira sente, saida mak durante nain hira haree, depende ba nain hira mak eskolla, ba ha’u kandidatu kontente teb-tebes durante iha ha’u nia mini dialogu komunidade sira partisipa mazimu tebes, ha’u prontu tamba determina suku ida ne’e atu ba oin, depende iha komunidade nia eskolla, ha’u nu’udar joven ida ha’u prontu bainhira komunidade Bebonuk ne’e eskolla, tamba ha’u mós iha ha’u nia mini dialogu ha’u dehan ona, ha’u nunka atu obriga ha’u nia komunidade ida, joven ida, veteranu/a ida no mós idozu sira atu vota ba ha’u, maibé depende ba sira nia konsiensia, sira mak sente sira mak bele hanoin, tamba ida ne’e ba ha’u, karik mak iha loron ida ohin komunidade eskolla.”kandidatu Informa

 Kandidatu ne’e salienta tan katak nia portu simu resultadu husi komunidade sira lakon ka  menan nafatin kopera ba suku refere 

 “Karik ha’u la liu iha elisaun ida ne’e ha’u  prontu atu simu, tamba entre ha’u ho señor Serafim Macheado mak eleitu mós servidór ida ba Bebonuk no nunka mais atu lori suku ida ne’e ba tau fali iha suku seluk, tamba ida ne’e ha’u prontu ona atu simu rezultadu ba ohin loron dia 13 nian depende ba komunidade.” Nia salienta

Kandidatu mós  fó agradese ba komunidade sira tambá bele fó sira nia tempu hodi partisipa iha elisaun segundu ronde nian  

 “ ha’u hakarak hateten de’it ba inan no aman sira, ha’u louva no mós agradese ba sira nia partisipasaun  ne’ebé ba loron ohin eleisaun ida ne’e, tamba sira lakon sira nia tempu iha oras ida, rua no tolu hodi sira bele mai tuir eleisaun ida ne’e, ne’ebé ha’u orgullu teb-tebes ba inan no aman sira, no mós iha mensazen ba joven sira liuliu ba Bebonuk ba kandidatu Alfredo ho Serafim Macheado, ha’u hakarak ita kria ambiente ida ne’ebé mak di’ak, ambiente ida ne’ebé mak paz no estabilidade atu nune’e hatudu ba suku sira seluk katak, suku Bebonuk ida ne’e mak suku ida ne’ebé harmonia nian, tamba iha tempu barak iha suku ida ne’e ema tau suku ida ne’ebé liña mean teb-tebes, maibé Alfredo agora daudaun hakarak hateten no fó mensazen ba joven sira atu hatudu imi nia maduru ba iha inan no aman sira hotu no hatudu imi nia maduru ba suku sira seluk, liuliu iha timor laran.”haktuir Alfredo

Iha fatin hanesan eleitora Anazita Maria hateten nia sente konteten tebes tamba  iha elisaun segundu ronde la halo sira hein hanesan primeru ronde nian.   

“Ha’u nia sentimentu ba eleisaun ohin loron ne’e, sente di’ak lo’os tamba ami bele vota tuir ami nia konsiensia hodi vota ba ida ne’ebé mak ami atu hili, hanesan ohin vota ba ema nain rua tamba ne’e ami hili tuir ami nia konsiensia, sente ohin loron ne’e ami la hetan difikuldade tamba ami foin tama mai direitamente ba foti buletim.” Hateten Anazita

Eleitora ne’e mós husu ba kandidatu nain rua ida ne’ebé maka eleitu ba xefe suku tenki hakbesik a’an ba iha komunidade sira atu haree diretamente difikuldade saida mak sira hasoru

“Karik husi kandidatu nain rua ne’e, ida mak manan ami hakarak hato’o ba ami nia xefe suku atu bele hare’e ami komunidade sira, ba hare’e diretamente bairu ida ami hela ba ne’e, atu nune’e sira bele hare’e mós kondisaun bairu laran nian, karik ema hakiak animal besik komunidade nia uma, entaun xefe suku bele fó hanoin ba komunidade ne’e hodi bele resolve tiha ida hakiak animal besik uma ne’e, tamba ida ne’e estraga lo’os ita nia saude, ne’ebé husu ba xefe suku foun, agora daudaun ida atu eleitu ne’e, karik nia liu no simu ona tomada de pose, bele hala’o nia kna’ar hodi vizita komunidade sira iha bairu-bairu.” Nia informa

Eleitora ne’e mós husu ba iha kandidatu nain rua atu iha  fuan bo’ot hodi atende komunidade sira nia preokupasaun   

 “Ha’u nia mensazen ba kandidatu nain rua mak koragen ba sira nain rua atu sira bele iha konsiensia hasoru sira nia komunidade no bele atende sira nia komunidade nia susar no terus.” Nia hakotu

Jornalista: Anita vaz

Editor : Luhamutu

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

ARKIVU.
RCC.