27.3 C
Dili
Friday, 14 June 2024
spot_img

Manan Ka Lakon Iha Povu Nia Liman

Dili, 08 Maiu 2024 (Rcc) Xefe Suku Manleuana Re-Kandidata-An no agora dadaun hakat ba Segundo Ronde, Bele Povu Tau Fiar Ba Nia Hodi Lidera Suku Manleuana, Posto Administrativu Dom-Aleixo, Munisipiu Dili

iha entervista xefe suku Jacob Tilman Soares hateten, nia vizaun mak transforma komunidade ida ne’ebé moris iha paz, justisa, transparante no fraternidade. No misaun atu mobiliza sidadaun hotu, sai komunidade ida partisipativu no kontibuitivu ba dezenvolvimentu iha suku.

“ suku manleuana Ha’u hanoin iha Segundo ronde ne’e la to porsentu, tanba ha’u hetan de’it 18,75 falta 3,15%, tan ne’e iha ronde segundu ha’u ho Sr. Alexandre Soares avanza ba Segundo volta. ha’u nia Vizaun transforma komunidade ida ne’ebé moris iha paz, justisa, tranparante no fraternidade. Misaun Mobiliza sidadaun hotu, sai komunidade ida partisipativo no kontibuitivu ba dezenvolvimentu suku. Planu no programa ba iha tinan hitu mai, programa fiziku ka obra, kontinua propoin ba governu atu kontinua obra sira hanesan, PNDS ho PDIM no kontinua assegura grande projetu sira ne’ebé mak Governu sentral hala’o iha suku Manleuana. Proposta ba Governu atu konstrui fatin lixu nian iha suku laran, ne’ebé tempu udan estraga beibeik komunidade nia hela fatin. Konserva ambiente liuhosi kuda ai oan, promove industrializasaun ki’ik sira ne’ebé komunidade iha mak hanesan, Homan, suku hena, no halo objetu tradisional ne’ebé ho valor ekonómiku, konstrui halo rehabilitasaun no halo jestaun ba kampu hotu iha suku laran, identifika fatin konstrusaun ba kapasitasaun no formasaun ba komunidade. Planu Non Fiziku Moderniza servisu administrasaun suku nian, halo dialogu komunitaria kada fulan 6 iha nivel aldeias, hodi apresenta progressu suku nian no preokupasaun sira husi komunidade, promove tara bandu tradisional hodi hametin paz iha komunidade, sensibilizasaun ba komunidade sira hodi labele so’e fo’er arbiru, promove talento oi-oin ne’ebé mak joven sira iha, desportu, dansa tradisional, modernu ka. Loke Kompeteisaun oi-oin iha suku hodi komemora loron nasional, 20 de maiu no 30 de agusto promove produto lokal no negosiu ki’ik sira, Identifika sidadaun hanesan faluk, oan ki’ak no defisiénsia hodi halo proposta ba Governu no entidades sira seluk hodi bele hetan tulun ruma, Xefe Suku re-kandidatu ne’e promete bainhira povu fó fiar ba nafatin ba nia atu lidera suku manleuana, programa ne’ebé mak atu halo primeiru loke fatin treinamentu kursu lian English, portugés no lian Korea ba joven sira ne’ebé la reamata sira nia estudu, no halo fatin joga bola ba jovem sira tanba joven barak iha talentu kona-ba desportu nian, xefe suku re-kandidatu prontu hakruuk ba povu sira no sei rona povu sira nia preokupasaun”. Dehan Xefe Suku Re-kandidato Jacob iha nia kna’ar fatin Manleuan Dili

Nia subliña tan votus ne’e iha povu nia liman laran, menan ka lakon povu mak hili tanba povu mak sai autór prinsipal hodi deside se mak bele sai autoridade lokal iha suku ida ne’e no husu  ba komunidade sira bainhira iha eleisaun hili karik ho konsiénsia.

“Ida ne’e ha’u prefere liu ba povu mak hatene tanba ita nia votus iha povu nia liman laran ba mak povu hili menan ka lakon ne’e iha povu nia liman, tamba povu mak sai autor prinsipal hodi define se mak bele atu sai autoridade lokal iha suku ida ne’e, ha’u labele fiar a’an dehan ha’u mak bele,  la’os hanesan ne’e timor ne’e ema hotu bele, se mak brani hamrik iha povu nia oin, ba ho konsensia rasik la’os ukun povu, maibé, servi povu no sai atan ba povu , ne’e depende ba povu,  votus no ita nia hakarak povu mak bele deside manan mós ha’u prontu lakon mós ha’u agradese, ha’u lakon, pronto halo kopera ho xefe suku foun. Mensajen ba komunidade suku manleuana, ha’u agradese, tanba iha loron 13 de maiu  ne’e iha loron feriadu oinsa atu bele akumula povu tomak atu tuir iha elisaun ne’e, henesan povu hakarak hili nia servidor ida , tenki prontu nafatin atu hili la bele baruk, tanba la iha servidor ida,  ita nasaun ka komunidade labele lao, tan ne’e mak husu ba povu  sira iha suku manleuana  se bele hili tuir imi konsensia no imi mak deside  se mak atu sai autoriedade  lokal iha  suku manleuana”. Informa Nia  

 Jornalista Estajiadu : Augusto Tilma

Editor                        : Luhamutu

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

ARKIVU.
RCC.