26.9 C
Dili
Friday, 14 June 2024
spot_img

Tempu Ona Atu Hamrik Hodi Dezenvolve Suku Bebonuk

Dili -8 Maio 2024 ( RCC)  Alfredo Da Costa Ho  Idade 36 Kandidatu Ho Numeru Sorteu 1  Hodi Kompete Ho  Xefe Suku Atual  Ba Iha Suku Bebonuk  No Hakat Ba Iha Elisaun  Segundu Ronde Nian Ne’ebé Sei Realiza Iha Loron 13 Fulan  Maio Tinan 2024.  

  Iha intrevista kandidatu Alfredo da Costa ho  numeru sorteiu 1  ,nu’udar kandidatu ba xefe suku  Bebonuk informa ho hakat ba Segundu ronde ho xefe suku atual Serafin Macedo, hanesan iha primeiru voltu nafatin tau konfiansa, respeita no valoriza nafatin  konfiansa ne’ebé mak komunidade sira fo.

Ha’u hanesan kandidatu ida hodi tama ba Segundu voltu nian, sentimentu hanesan iha primeiru voltu rezultadu hatudu di’ak iha komunidade, no agora ba iha Segundu voltu mós nafatin tau konfiansa ba iha komunidade, hanesan ema kandidatu ida nafatin respeita no valoriza konfiansa ne’ebé mak  inan aman sira fo,” dehan  Alfredo  iha nia residensia Bebonuk Dili

  Kandidatura ne’e mós akresenta tan katak nia iha vizaun no misaun no nia programa hato’o ona ba komunidade sira durante ne’e

  “Hakarak fo hatene de’it ba  komunidade suku bebonuk liu-liu ba aldeia ha’at  4 hanesan aldeia metin 1, metin 2, metin3,  metin 4 nomós aldeia 20 setembru, katak vizaun no misaun ida ne’ebé mak  hakarak kandidatu ba iha suku ida  ne’e, ha’u klarifika ona ba komunidade sira no mós joven sira  inan aman sira katak, “ha’u mai ho otas ne’ebé nurak  ha’u mai hamutuk ho imi hodi dezenvolve suku bebonuk ho diak liu tan, tamba ne’e ha’u mai Laos atu sai liurai maibe ha’u mai atu sai servidor  ida ba komunidade”.

Nia informa karik manan iha elisaun refere iha programa lubuk ida maka nia sei realiza iha suku bebonuk hodi dezemvolve suku refere.

ha’u nia programa hamutuk sia (9) maka hanesan:  1.servisu infra-estrutura basiku liga ba programa governu 2.rezolve problema kbiit laek no vulneravel 3. fasilita peskadór sira nia nesesidade 4.fasilita no fo asistensia material ba populasaun pineira rai henek  5. identifika no resolve terseira idade 6. kria edukasaun non formal iha suku laran 7.atividade amizade ba komunidade sira iha suku laran 8. akumula membru GAM ho gar hotu hotu iha hodi kria estabilidade 9. Rona ideia brillante komunidade nian hodi dezenvolve suku , ha’u hakarak hatete ba ha’u nia komunidade sira  liu-liu ba suku bebonuk ida ne’e se nafatin tau konfiansa ba ha’u nia kandidatu numeru solteiu ida (1), Buat ne’ebé mak ha’u fahe ona iha brosura koalia kona-ba  programa liga mós ba governu nian, Pontus rua 2 liu- liu ba estrada ho be’e mo’os nian, karik inan aman sira tau konfiansa ba iha ha’u nia kandidatu iha programa estrada no be’e mós akontese duni ba iha suku bebonuk, oras ne’e ita hare’e no senti  rasik,  estrada mós grave teb-tebes atu asesu de’it ba be’e mo’os, maibe,ne’e susar los ,tamba ne’e  Mak komunidade sira ho inisiativu rasik fura be’e posu.” nia afirma

Nia hatutan tan Politika ne’ebé jerasaun foun iha, mak  atu  atrai ba inan aman no joven sira atu  nafatin vota ba lideransa foun ne’e.

“politika ne’ebé atu  Konvese ho komunidade suku bebonuk liu-liu ba inan aman no joven sira ha’u dehan ha’u nafatin husu imi nia konfiansa suku ida ne’e tinan barak ona patina teb-tebes inan aman sira joven sira hare rasik no senti liu-liu ba iha Estrada, ba mós joven sira susar tebes atu fasilita sira oinsa bele hetan netik bukae ida ba sira nia a’an, ha’u koalia ba ha’u nia joven sira  ita labele bosok ita nia joven sira dehan ita eleitu  ita Lori ita nia joven sira ba servisu ne’e ita bosok ona ita nia joven sira,maibe ita atu buka solusaun ba iha  ita nia joven sira ne’e dever ona ba iha see de’it mak kandidatu maibé  ba ha’u se karik joven ,inan aman sira mak tau konfiansa  ita sei hare mós kona-ba  joven sira nomós inan aman sira idozus sira mós politika ida ne’e mak alfredo sempre tun batalla koalia ba inan aman sira  inan aman sira mós sempre dehan ami tau konfiansa iha ita boot halo netik buat diak ruma iha suku ida ne’e ,tamba ita suku ida ne’e tarde teb-tebes ho ida ne’e mak ha’u nafatin hakbesik ha’u nia a’an ba iha inan aman no joven sira,ba sengundu voltu ida ne’e ,”dehan nia

alende ne’e mos da costa hateten nia fiar a’an sei manan iha elisaun segundu ronde tamba kandidatu ida ne’e hamrik la’os ho joven de’it maibé hamutuk ho inan aman, veteranus,  idojus no mos membru GAM hotu-hotu iha bebonuk.

“Atu fiar a’an kandidatu sempre fiar a’an, tamba hamrik, la’os ho joven de’it, maibe hamutuk ho inan aman no veteranus, intelektual, idojus no mós ba membru GAM hotu-hotu iha bebonuk, kandidatu sempre dehan ba membru GAM sira hotu-hotu katak kandidatu ida ne’e la hamrik ho orgaun, maibé  kandidatu ne’e hamrik hanesan akumuladór ba membru ema hotu-hotu, tamba ida ne’e atu fiar a’an katak povu sei tau konfiansa  iha dia 13 agora rezultadu sei hatudu, nune’e mós kandidatu ne’e nunka mais atu obriga inan aman no joven sira atu vota ba nia, maibe nafatin husu atu nune’e ita halo mudansa ba iha suku refere.  iha suku bebonuk  besik ona tinan 20 la iha mudansa, tanbá ne’e  ha’u dehan ba joven sira tempu ona ba ita hamrik hodi  halo mudansa, ba ita nia suku la tempu ona atu sai nafatin autor  ba krime iha ita nia suku rasik,” nia afirma

Nia informa karik nia la liu iha elisaun refere nia sei kopera ho xefe suku ne’ebé maka liu iha bareira.

karik Serafin Macedo mak eleitu, ha’u tenki simu, tanba konfiansa ne’e husi povu, povu mak tau konfiasa ba iha Macedo no Alfredu nafatin valoriza sira nia votus, ita labele dehan ha’u lakon ona, ha’u tenki sai inimigu lae ,tanba se de’it mak atu eleitu nia atu hadia nia nunka mais Lori fali suku ida ne’e ba tau fali iha foho ida ga Lori fali ba tasi lae , se de’it mak sai eleitu nia sai servidor ba Ema hotu, maibe, ba ha’u iha loron  13 agora depende ba iha komunidade nia haree, ha’u labele halo azitasaun ba iha  kandidatu xefe  suku actual, no mós povu fiar ba serafin mak eleitu mós sai nafatin servidór ida ba iha bebonuk ,nunka Mais atu odi vingansa ba iha xefe suku sai re-eleitu,  Karik komunidade sira tau konfiansa ba hau, programa hotu-hotu liu-liu ba iha ita nia programa ne’ebé mak iha ita tenki implementa ita labele ba bosok komunidade sira,” nia  akresenta

Programa ne’ebé tau prioridade liu, maka  komunidade  sira nia preokupasaun durante  sira hasoru, tanba ne’e nia husu  nafatin ba inan aman sira keta haluha iha loron 13 maio agora,  nafatin  hakbesik  a’an ba sentru votasaun atu ezerse imi nia direitu. ” nia hakotu

        Jornalista Estajiada : Romana soares salsinha

         Editor  :Luhamutu

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

ARKIVU.
RCC.